Jste zde

Stanovisko Mezinárodní Vojtovy společnosti (IVG) k aktivitám pana Mgr. Václava Kruckého z Ostrova, Česká republika

Stanovisko Mezinárodní Vojtovy společnosti (IVG) k aktivitám pana Mgr. Václava Kruckého z Ostrova, Česká republika

Text je v původním znění v němčině na http://www.vojta.com/cs/aktuality/227-stellungnahme

 

Od roku 2016 je Mezinárodní Vojtově společnosti (IVG) známo, že pan Mgr. Václav Krucký z Ostrova v České republice rozšiřuje terapeutickou metodu, kterou označuje jako „Vojtova metodika 2. generace“ (VM2G). Na Ministerstvu zdravotnictví České republiky podal žádost o uznání této terapeutické metody. Profesní organizace fyzioterapeutů, UNIFY ČR, nato Mezinárodní Vojtovu společnost vyzvala k odbornému stanovisku. To bylo sděleno 9. března 2016.

V něm IVG konstatuje:

Pan Mgr. Krucký nedisponuje kvalifikací terapeuta Vojtovy metody stanovenou podle směrnic IVG, tudíž ani nedisponuje oprávněním vyučovat Vojtově metodě.

Pan Mgr. Krucký propaguje vzdělávání uživatelů, kteří nedisponují žádnými nebo nedostatečnými lékařskými a fyzioterapeutickými odbornými znalostmi, které jsou bezpodmínečně nutné pro odbornou aplikaci Vojtovy terapie.

Použitím názvu „Vojta“ budí pan Mgr. Krucký klamavý dojem, jako by jím propagovaný terapeutický princip měl obsahově něco společného s Vojtovým principem. IVG k tomu výslovně konstatuje, že mezi oběma formami terapie neexistuje žádný vztah.

Z postupu propagovaného Mgr. Kruckým, který na základě zavádějícího označení „Vojtova metodika 2. generace“ (VM2G) budí dojem návaznosti na Vojtův princip, vyplývají vážná potenciální ohrožení pacientů ošetřovaných tímto způsobem.

Přes odborné negativní vyjádření poskytnuté Profesní organizací fyzioterapeutů UNIFY ČR Ministerstvu zdravotnictví České republiky, i s odvoláním na stanovisko IVG, získal od nich pan Mgr. Krucký 19. dubna 2017 pozitivní rozhodnutí, které mu dovoluje provádět kurzy s výše zmíněným označením. UNIFY si nato u příslušného ministra, pana JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA, vyžádala zahájení kontrolního procesu podle §§ 94 správního řádu – zákona č. 500/2004 a následných ustanovení, jehož začátek neprodleně očekáváme.

Mezinárodní Vojtova společnost byla založena v roce 1984, aby – nezávisle na jednotlivcích –  na základě neustálé odborné diskuze probíhající na mezinárodní úrovni do budoucna zaručila co nejvyšší odbornou úroveň. Slouží všem vyškoleným terapeutům Vojtovy metody jako referenční centrum, které dokáže zajistit orientaci s ohledem na interkulturelně adaptovaných minimálních standardů. Mezinárodní Vojtovou společností je tudíž zajištěna i celistvost metody v teorii a praxi. Už z toho důvodu je „Vojtova metoda 2. generace“ přebytečná.

Bez požadavku na obecné hodnocení terapeutického postupu pana Mgr. Kruckého se IVG výslovně distancuje od odborně nesprávného, neoprávněného použití jména Vojta pro tuto terapii.

IVG podporuje výslovně požadavek profesní organizace fyzioterapeutů UNIFY o revizi povolení poskytnutého českým ministerstvem zdravotnictví panu Mgr. Kruckému k používání označení „Vojtova metodika 2. generace“ (VM2G) pro formu terapie propagovanou Mgr. Kruckým.

IVG velmi pozorně sleduje příslušný vývoj v České republice a je přesvědčena, že ze strany příslušného ministerstva zdravotnictví budou zavedena opatření, která jsou z našeho pohledu nevyhnutelně nutná, aby kvůli zavádějícím informacím Mgr. Kruckého nedocházelo k nejistotě lékařů a terapeutů a zabránilo se možnému ohrožení pacientů.